God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 photo lunapic_136370986139277_41_zpsc219bf6b.gif 

 

 

 

Naam boven alle Naam

 

De Naam van de Heer is een sterke toren, (1)

een veilige schuilplaats voor wie bij Hem schuilt…(2)

U bent El Elohim, de God der goden (3)

en U bent El Elyon, de Allerhoogste (4)

U bent El Shaddai, de Almachtige (5)

en U bent El Olam, de Eeuwige (6)

U bent Jahweh, de God die is (7)

Jahweh Tsebaot, de Heer van de hemelse machten (8)

Jahweh Shammah, de altijd aanwezige (9)

Jahweh Tsidkenu, de Heer mijn gerechtigheid (10)

Jahweh Rapha, de Heer die mij geneest (11)

Jahweh Jireh, de Heer die voorziet (12)

Jahweh Nissi, de Heer mijn banier (13)

Jahweh Roï, de Heer mijn herder (14)

Jahweh Shalom, de Heer die vrede is (15)

U bent Adonai, mijn Heer! (16)

Jezus, U heeft de naam boven alle naam ontvangen,

opdat in Uw naam zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden:

Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader! (17)


1 - Spreuken 18:10 2 - Psalm 91:1 3 - Deut. 10:17 4 - Psalm 91:1 ..

.Brengt het woord tot leven 5 - Genesis 17:1 6 - Jesaja 40:28 7

- Exodus 3:14, NBG 8 - 1 Samuël1:3 9 - Ezechiël 48:35 10 - Jeremia 23:6 11

- Exodus 15:26 12 - Genesis 22:14 13 - Exodus 17:15 14 - Psalm 23:1 15 -

Richteren 6:24, NBG 16 - Maleachi 1:6 17 - Filippenzen 2: 9-11

 

DPM


Reacties

 

 

 

  photo 010-2_zps3304a346.gif

 

 

 

Lofprijs voor de Koning

 

Door Jezus wil ik God voortdurend een lofoffer brengen, 

de hulde van mijn lippen, die zijn naam prijzen!  (1)

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen de macht en de rijkdom,

de wijsheid en de sterkte,  de eer en de heerlijkheid en de lof. (2)

U, mijn God en Koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 

Elke dag opnieuw wil ik uw naam loven: Groot is de Heer. (3)

U bent de koning van Israël (4)

en de koning van vrede. (5)

U bent de koning der eeuwen (6)

de koning der koningen en de Heer der heren! (7)

U bent de heilige en U troont op de lofzangen van uw volk. (8)

Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer 

en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. (9)

Amen!

 

 1. Hebreeën 13:15
 2. Openbaring 5:11-13
 3. Psalm 145:1-2
 4. Sefanja 3:15
 5. Jesaja 9:5
 6. Psalm 145:13
 7. 1 Timoteüs 6:15
 8. naar Psalm 22:4
 9. Psalm 145:21

DPM

 

Reacties

 

 

 photo tumblr_mdlzs729bH1r4or01o1_500.gif

 

Ik Ben...

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde,

de eerste en de laatste, zegt de Here God,

die is, die was en die komt, de Almachtige. (1)

Ik ben de weg, de waarheid en het leven;

niemand komt tot de Vader dan door mij. (2)

Ik ben de Deur, als je door Mij binnenkomt, zal je behouden worden;

en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden. (3)

Ik ben de Goede Herder en ik ken je en jij kent mij,

zoals de Vader mij kent, en Ik de vader ken,

en Ik zet mijn leven voor je in.

De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen

. Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed (4)

Ik ben het Brood van het leven; als je bij Mij komt,

zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft

zul je nooit meer dorst krijgen.

Ik ben het levende Brood dat uit de hemel neergedaald is.

Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. (5)

Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft,

zul je leven, zelfs als je gestorven bent. (6)

Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt,

zul je nooit in de duisternis wandelen,

maar je zal het licht van het leven hebben. (7)

Ik ben die Ik ben (8)


1 - Openbaring 1:8, 22:13 2 - Johannes 14:6 3 -

Johannes 10:9 4 - Johannes 10:14 en 10 5 - Johannes 6:35 6 -

Johannes 11:25 7- Johannes 8:12 8 - Exodus 3:14

 

DPM

 


Reacties

 

 

 photo 30ah11e.gif

 

 

 

Aanbidding

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. (1)

Ik breng U eer, Here mijn God, en buig mij neer aan uw voeten, heilig bent U. (2)

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (3) Ik aanbid U omdat U mijn redding bent,  en mij elke dag draagt. (4)

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,  heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht. (5)

Ik zal de Vader aanbidden als een  waarachtige aanbidder,  in geest en in waarheid,  want God is op zoek naar zulke aanbidders. (6)

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon van Gods genade (7)  en samen met alle engelen van God, roep ik uit:  Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.  Die was en die is en die komt. (8)

 1. Psalm 95:6
 2. Psalm 99:5 NBV
 3. Matteüs 4:10
 4. Psalm 68:20
 5. Markus 12:30
 6. Johannes 4:23,24
 7. Hebreeën 4:16
 8. Openbaring 4:8

 

DPM

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl