God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

  photo lunapic_133397754281446_22.gif

 

 

 

Eenheid in het huwelijk

 

Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde. (1)

U hebt ons aan elkaar gegeven, om samen één te zijn. (2

) Met U vormen wij een drievoudig snoer, dat niet snel verbroken zal worden. (3)

Wij zullen nooit echtbreken, (4)

maar houden ons huwelijk in ere en zijn elkaar trouw, in alle omstandigheden. (5)

Onze liefde voor elkaar bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles en verdraagt alles. (6)

Ik zoek niet mijn eigen belang, maar dat van de ander. (7)

Help ons elkaar onderworpen te zijn in de vreze van Christus. (8)

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpen wij ons aan elkaar. (9)

Als de één valt, helpt de ander hem op de been. (10)

Heer, maak ons één, zoals U één bent met de Vader. (11)


1 - Hooglied 6:3 2 - Genesis 2:24 3 - Prediker 4:12 4 - Exodus 20:14 5 -

Hebreeën 13:4 (NBV + Het Boek) 6 - 1 Korinthiërs 13:7) 7 -

1 Korinthiërs 10:24 (Het Boek) 8 - Efeziërs 5:21 9 - Spreuken 27:17 10

- Prediker 4:9,10 11 - Johannes 17:11

 

DPM


Reacties

 

 

 

 

 photo tumblr_mklgvizRgj1s11oe8o1_500_zps0ef0f449.jpg

 

  

Man & vader

Hemelse Vader, ik ben uw zoon,  daarom bewaar ik uw woord.  Dan zal ik leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is,  en volg ik altijd het rechte spoor,  want wijsheid zal mijn geest doordringen.  Inzicht houdt de wacht, om mij af te houden  van verkeerde wegen. (1)

U roept mij op waakzaam te blijven,  te staan in het geloof, manlijk te zijn en sterk. (2)

  Maar niet door kracht is een man sterk. (3)  Ik vertrouw op de Here met mijn hele hart en steun  niet op mijn eigen inzicht,  en ik ken Hem in al mijn wegen. (4)  Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle  vaderschap in de hemel en op de aarde genoemd is. (5)

Ik heb de Here, mijn God, lief met heel mijn hart,  met heel mijn ziel en met al mijn kracht.  Ik zal dit ook mijn kinderen inprenten en er steeds  over spreken; thuis en onderweg,  als zij naar bed gaan en opstaan. (6)

Mijn vrouw heb ik lief zoals Christus zijn  gemeente heeft liefgehad  en zich voor haar heeft overgegeven. (7)

Ik bekleed mij met de nieuwe mens die  naar Gods beeld is geschapen  in ware gerechtigheid en heiligheid. (8)

 

 1. Spreuken 2:1, 9-12 (NBV)
 2. 1 Korinthiërs 16:13
 3. 1 Samuël 2:9
 4. Spreuken 3: 5-6
 5. Efeziërs 3:14,15 (WV)
 6. Naar Deuteronomium 6:5-7, (NBG / NBV)
 7. Efeziërs 5:25
 8. Efeziërs 4:24
Reacties

 

 

 photo 133407483519994po_zpsf6874454.gif

 

 

Reinheid…

Hoe zal een man zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar Uw Woord. (1)

Schep in mij een rein hart, o God Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig… (2)

Was mij schoon van alle schuld, Reinig mij van mijn zonden (3)

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, Nooit zal ik begerig naar jonge vrouwen kijken. (4

) Als mijn oog mij verleidt tot zonde dan ruk ik het nog liever uit… (5)

Als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (6)

Ik vlucht weg van hoererij. (7)

en kies voor het leven, voor mijn eigen toekomst en die van mijn kinderen. (8)

Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in mij woont.

Ik ben niet van mijzelf, maar door U gekocht en betaald. (9)

Doorgrondt mij o God, en ken mijn hart Toets mij en ken mijn gedachten,

Zie of bij mij een heilloze weg is En leidt mij op de eeuwige weg. (10)

 

 1. Naar Psalm 119:9 en 11 (NBG + NBV)
 2. Psalm 51:12 (NBV)
 3. Psalm 51: 4
 4. Job 31:1 (NBV)
 5. Naar Matt. 18:9
 6. Jacobus 1:15
 7. 1 Kor. 6:18
 8. Deuteronomium 30:19
 9. 1 Korinthiërs 6:19
 10. Psalm 139:23 en 24
 11.  DPM

 

Reacties

 

 

 

 photo www_tvn_hu_e721ace239432844869a99f93baa581d_zps78aab481.gif

 

 

Vrouw en moeder

 

Ik ben een dochter van de Allerhoogste. (1)

Ik ben geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, mijn hemelse Vader. (2)

Ik weet welke gedachten God koestert over mij, mijn man en onze kinderen:

gedachten van vrede en niet van onheil, om ons een hoopvolle toekomst te geven. (3)

Ik maak me in geen ding bezorgd,

maar besluit in alles mijn wensen met dankzegging en smeking bekend te maken aan God. (4)

Dag aan dag draagt Hij ons. (5)

Als ik in wijsheid tekort schiet, dan bid ik God daarom in geloof, en het zal me gegeven worden. (6)

Ik ben een helper voor mijn man, zoals God ook mij tot hulp is. (7)

Net als Sara hoop ik op God. Ik doe het goede en laat me geen schrik aanjagen. (8)

Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen,

Gods liefde zal nooit meer van mij wijken.(9)

Amen!


1 - 1 Johannes 3:1 2 - Genesis 1:26 3 - Jeremia 29:11 4 - Filippenzen 4:6 5

- Psalm 68:20 6 - Jakobus 1:5 7 - Genesis 2:18 Psalm 121:2 8

- 1 Petrus 3:5,6b 9 - Jesaja 54:10

DPM


Reacties

 

 

  photo 136803046077252_12_zps80669a7b.gif

 

 

 

 

Zegen mijn kinderen

 

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (1)

U heeft beloofd: U zult uw Geest uitgieten op mijn kinderen

en uw zegen op mijn nakomelingen. (2)

Daarom luister ik aandachtig naar uw geboden,

opdat het mij en mijn kinderen altijd goed zal gaan,

en wij doen wat goed en recht is in uw ogen. (3)

Ik leer mijn kind al vroeg wat hij moet weten,

dan zal hij daarvan later niet afwijken. (4)

Ik zal hen uw Woord inprenten en daarover spreken,

in huis, onderweg, bij het slapengaan en opstaan. (5)

Vader, leer hen uw weg, opdat zij in uw waarheid wandelen. (6)

Geef hen een onverdeeld hart om uw naam te vrezen. (7)

Laat nooit bitterheid opgroeien in hun hart. (8)

Maakt U hun het pad des levens bekend,

zodat zij de volheid van vreugde kennen die er is bij uw aangezicht. (9

) Dank U, dat U hen heeft voorbestemd om erfgenamen te zijn

van het Koninkrijk dat U voor ons hebt bereid. (10)

Zegen mijn gezin, opdat het voor altijd voor uw aangezicht zal bestaan.

Want Gij, Here Here, hebt gesproken,

en door uw zegen zal het huis van uw knecht voor altijd gezegend zijn. (11)

Amen!

 

 1. Jozua 24:15
 2. Jesaja 44:3
 3. Deuteronomium 12:28
 4. Spreuken 22:6 (HB)
 5. Deuteronomium 6:7
 6. 3 Johannes 1:4
 7. Psalm 86:11
 8. Hebreeën 12:15
 9. Psalm 16:11
 10. Lukas 12:32
 11. 2 Samuël 7:29

DPM

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl