God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 

 

 

  photo ae654253_zps3f3e458e.gif

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

 

Mijn schoonheid


De profeet begreep de waarheid van het woord, dat Ik later heb gesproken:

'Wie oren heeft, die hore'.

Dit zou ook zó kunnen worden gezegd:

'Wie ogen heeft, laat die zien'.

De God, die op aarde geboren moest worden,

mocht geen lichaam bezitten, dat zo mooi zou zijn,

dat men Hem om de schoonheid van Zijn uiterlijk zou volgen en aanbidden. Neen!

Hij moest zijn als iemand, die door de wereld veracht zou worden

, maar voor het oog, dat kon zien, zou de Geest, die in dat lichaam woonde

, zo mooi zijn, dat het was alsof er aan die schoonheid niet ontbrak

. 'Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben'.

Bid om geopende ogen, om de schoonheid te zien van Mijn karakter, van Mijn Geest.

Nee, meer nog - zoals het geloof de schoonheid van God zag in die Ene, die geen gestalte of heerlijkheid had

- bid om dat geloof te mogen bezitten,

waardoor je de schoonheid van Mijn liefde kunt zien in Mijn omgang met jou, en in Mijn werken.

Totdat je met het oog van het geloof alles zult zien,

wat je verlangt te verstaan over dat, wat de wereld wil veranderen in wreedheid en hardheid

. Ken Mij. Spreek tot Mij.

Laat Mij zo tot je spreken, dat Ik je liefdevol hart duidelijk kan maken,

wat nu nog mysterieus en zinloos schijnt te zijn

('wat geen gedaante noch heerlijkheid heeft)

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl


Reacties

 

 photo CAKE237_zpsbea475e6.jpg

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

Huis op een rots


Let er op, dat je Mijn stem hoort en onmiddellijk gehoorzaamt.

Gehoorzaamheid is het grote bewijs, dat je gelooft.

'Waarom noemt gij Mij Here, Here, en doet niet, wat Ik zeg?', sprak Ik,

toen Ik op aarde was tot de velen die volgden en luisterden, maar er niet naar handelden.

Ik vergeleek de man, die Mijn woorden hoorde en ze niet deed, met de man die zijn huis op het zand bouwde.

In tijden van storm en moeite wordt hij omver geworpen, zijn huis stort in.

Ik vergeleek de man die Mij onvoorwaardelijk gehoorzaamde,

met de man die zijn huis op de rots bouwde.

In tijden van storm staat hij pal, onwrikbaar.

Denk niet, dat Ik hiermee alleen het houden van Mijn geboden bedoel,

zelfs niet het naleven van Mijn bergrede.

Voor hen die Mij van zeer nabij kennen, bedoel Ik meer dan dat.

Ik bedoel het volgen, in alles, van de innerlijke leiding die Ik schenk,

de kleine bevelen die Ik aan een ieder persoonlijk geef, de wens die Ik te kennen geef -

en graag uitgevoerd zag. Het veilige, standvastige, onveranderlijke leven van Mijn discipelen,

het huis op de rots, wordt niet, zoals men wel zou wensen, in een ogenblik gebouwd,

maar wordt steen voor steen opgetrokken, fundament, muren, dak,

door te handelen in gehoorzaamheid,

door dagelijks Mijn wensen uit te voeren,

door in liefde Mijn wil te doen.

'Ieder, die Mij hoort en alles doet, wat Ik zeg, kun je vergelijken met iemand,

die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen.

De regen viel neer, de rivieren stroomden over, de winden waaiden en beukten tegen het huis.

Maar het bleef overeind, want het was gebouwd op de rots'.

En het is in dat huis op de rots, dat door de mens is gebouwd,

maar door God geïnspireerd - het huis van gehoorzaamheid -

de meest getrouwe weergave van de aanbidding en verering van een discipel -

daar is het, dat Ik bij Mijn geliefde kom wonen.

Geef Ik je geen werk, geen hoop?

Werk voor de donkere dagen?

Gewone, kleine stenen van plichten, die je hebt gedaan en Mijn wensen, die je hebt vervuld.

Dit alles maakt je sterk en vormt je karakter tot dat standvastige,

onveranderlijke karakter van een christen,

waarvan Mijn dienaar Paulus heeft gesproken

en waartoe hij zijn volgelingen opwekte.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl/

 


Reacties

 

 

 

 photo lunapic_133519360692500_51.gif

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

Simpele gehoorzaamheid


Lieve Heer, leer mij om U in alle dingen gehoorzaam te zijn.Je bent de Mijne,

je hebt je door een belofte verbonden om Mij te dienen.

Elke nood van jullie was reeds voorzien.

Kijk achterom en zie hoe alle falen te wijten is geweest aan het feit

dat je niet onvoorwaardelijk de aanwijzingen hebt opgevolgd die Ik je gaf voor die taak of beproeving.

Luisteren naar Mijn stem houdt gehoorzaamheid in.

Ik ben een tedere Heer van liefde,

maar Ik ben een Leidsman wiens woorden niet lichtvaardig moeten worden opgevat.

Je bent een vrijwilliger, geen dienstplichtige,

maar indien je de voorrechten van Mijn dienst verwacht,

moet je Mij ook de gehoorzaamheid betonen welke die dienst met zich brengt.

De weg van gehoorzaamheid kan zwaar en somber lijken,

maar de geborgenheid van Mijn geordend leven kan de ongeoefende ziel nooit kennen.

Marcheer in de pas met je Leidsman.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl

 

 

Reacties

 

 

  photo 127868558111416nh-1.gif

 

 

 

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

De zachte stem


Ik spreek heel rustig. Luister naar Mijn stem.

Let nooit op de stemmen van de wereld -

let alleen op de zachte Goddelijke stem.

Luister en je zult nooit teleurgesteld worden.

Luister, en angstige gedachten en vermoeide zenuwen zullen tot rust komen.

De Goddelijke stem uit zich meer in zachtmoedigheid dan in kracht. Meer kalmerend dan in macht.

Maar het zachtmoedige en het kalmerende zullen je verwondingen genezen en je sterk maken,

en dan behoort het tot jouw taak om al je kracht Mijn kracht te laten zijn.

De kleine kracht van de mens is als klei vergeleken bij de granietrots van Mijn kracht.

Jullie zijn het voorwerp van Mijn bijzondere zorg.

Denk nooit, dat je aan de genade van de wereld bent overgeleverd.

Mijn engelen bewaken je dag en nacht en niets kan je schaden.

Je zou Mij waarlijk dankbaar zijn,

als je wist welke pijlen van ergernis en kwaad zij van je weren.

Breng Mij inderdaad dank voor het feit, dat gevaren,

die je niet kende en zag, toch zijn afgewend.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl

 


Reacties

 

 

 photo Keefers_AnimatedFlowers305-1_zps462be721.gif

 

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

 

Ware schoonheid


Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve. (Jes. 55:3)

 

Het gaat er niet om, dat je er alleen maar in leeft, maar dat je groeit in genade en kracht en schoonheid -

de ware schoonheid, de schoonheid van heiligheid.

Strek je steeds meer uit naar de dingen van Mijn Koninkrijk.

In de dierenwereld verandert zelfs de vorm van een dier om het in staat te stellen bij het voedsel te komen, dat het graag eet.

Als je je dus uitstrekt naar de schatten van Mijn Koninkrijk wordt je hele natuur veranderd, en wel zodanig,

dat je op de beste manier de wonderen van dat Koninkrijk kunt ontvangen en ervan kunt genieten.

Denk na over deze waarheden.

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl/2013/06/7-juni.html

 


Reacties

 

 

  photo flower-1.jpg

 

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

 

De schoonheid


Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen. Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op. Ik ben met je. Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. Ik heb je dit al verteld. Denk er over na. Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen. Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem. Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding. Drink de schoonheid in. Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen. Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien. Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen. Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel. Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. Luister naar een vogel. Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader. Laat het in je ziel doordringen. Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. Lach meer, en lach dikwijls. Verspreid meer liefde. Ik ben met je. Ik ben je Heer.
Aanvaard je taak
Aanvaard het leven als een opdracht; elke stap ervan dient geoefend te worden totdat hij volmaakt kan worden gedaan, dat wil zeggen: met geduld, met harmonie in de ziel en rust. Bedenk dat de Christus van de nederige wegen met je is. Zijn 'Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf' wordt gesproken niet tegen de groten der aarde, maar tegen de nederige drager van pijn en kwelling, tegen de geduldige arbeider op 's levens terreinen van dienstbaarheid. Zo worden je zelfs op de kalmste dag en op de nederigste wijze machtige kansen geboden om de Koning der koningen te dienen. Let erop dat je die gelegenheden verwelkomt en er niet ontstemd over bent.

http://jezusspreekt.blogspot.nl/
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl