God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

  photo oofg1l77xld_zpscc43dbaa.gif

 

 

 Welke schoonheid ziet u in uw spiegel?

 

Ziet u alleen een uiterlijke schoonheid of ziet u ook de schoonheid van  Christus?

Wenst u mooi te zijn? Iedere mens kan mooi zijn. “God schiep de  mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw  schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Er zijn twee soorten schoonheid, uiterlijke en innerlijke, wereldse en geestelijke.

Denk aan iemand die heel mooi is. In welke richting dacht u? Dacht  u aan één of andere filmster? Of dacht u aan Christus? Hij is  toch de mooiste mens die ooit heeft geleefd.

Was Jezus uiterlijk mooi? De schilderkunst stelt Jezus dikwijls voor als een heel  knappe man, maar volgens Jesaja: “Hij had gestalte noch luister, dat wij hem  zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd” (Jesaja 53:2).  Daarentegen schreef hij ook: “Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen”  (Jesaja 33:17). En in Psalm 45:3 lezen wij over de Messias: “Gij zijt  schoner dan de mensenkinderen.”

Door Zijn innerlijke schoonheid was Jezus de mooiste mens die ooit heeft geleefd:  “Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch  ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan”  (1 Samuël 16:7).

Hieruit leren wij iets belangrijks. Het geeft niet indien wij in onze uiterlijke  schoonheid ergens tekort komen. Iedere mens kan van binnen mooi zijn, en dat  is wat telt.

Wij mogen ons niet laten bedriegen door uiterlijke schoonheid. “Bedrieglijk is de bevalligheid  en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is  te prijzen” (Spreuken 31:30).

“Als een gouden ring in een varkenssnuit is een  schone vrouw zonder verstand” (Spreuken 11:22).

Mensen die een slecht leven leiden, worden lelijk: "Kastijdt Gij iemand met straffen  om zijn ongerechtigheid, dan doet Gij zijn schoonheid teloorgaan als door een mot"  (Psalm 39:12).

Uiterlijke schoonheid gaat voorbij: “Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat  zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een  bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af” (Jesaja 40:6, 7).

U vindt bepaalde dingen mooi. Maar wat is mooi voor God? Wilt u  mooi zijn in uw eigen ogen en in de ogen van de wereld?  Of wilt u in Gods ogen mooi zijn? “Uw sieraad zij niet uitwendig:  het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden,  maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige  en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus  tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God” (1 Petrus  3:3 t/m 5). “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig  en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar  – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken”  (1 Timoteüs 2:9, 10). Goede werken “zijn schoon en voor de mensen nuttig”  (Titus 3:8).

Welke schoonheid ziet u in uw spiegel? Ziet u iemand die hitsig gekleed  is? Of iemand die waardig gekleed is? Ziet u iemand die uitdagend gekleed  is? Of iemand die zedig en ingetogen gekleed is? Ziet u iemand die  werelds gekleed is? Of ziet u iemand die de schoonheid van Christus bespiegelt?

Een spiegel kan je niet mooi maken. Waarom kijken wij dan in een  spiegel? Om te zien of alles in orde is. Om te zien wat  verbeterd moet worden.

Zou je een spiegel willen die je wél mooi kan maken? Die bestaat.  Hier heb ik één. De Heilige Schrift.

Deze spiegel heeft op geestelijk gebied dezelfde functie als een gewone spiegel, namelijk  om ons te laten zien wat verbeterd moet worden. “En weest daders des  woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder  is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die  het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft  zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar  wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft,  niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig  zijn in zijn doen (Jakobus 1:22 t/m 25).

Maar deze spiegel heeft ook een bijzondere macht. Als je aandachtig en veel  daarin kijkt, wordt je steeds mooier en mooier door de kracht van Gods  Geest.

Om de volgende tekst te begrijpen, moet men de achtergrond kennen. Nadat Mozes  het woord van God gehoord had, straalde zijn gezicht zodanig dat het volk  bang werd. Mozes hing daarom een doek voor zijn gezicht. Maar iedere keer  dat hij met God sprak, nam hij de sluier weg (Exodus 34:29 t/m  35).

Paulus zegt dat alle christenen nu, zoals alleen Mozes toen, de heerlijkheid van  God mogen aanschouwen: “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van  de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde  beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer  bewerkt wordt” (2 Korintiërs 3:18 HSV).

Is dit niet prachtig? Wanneer wij in deze spiegel kijken, zien wij niet  ons eigen gezicht, maar het gezicht van Christus! En hoe meer wij naar  Hem in deze spiegel ernstig kijken, hoe meer wij op Christus lijken door  de kracht van Gods Geest! Dan stralen wij met de schoonheid van Christus!

Welke schoonheid ziet u in uw spiegel? Alleen een uiterlijke schoonheid? Of ook  de schoonheid van Christus? Kijk maar veel in deze machtige spiegel, die u  steeds mooier en mooier kan maken! Amen.

Roy Davison

Reacties

 

 

 

 

  photo 3071170967_1_3_y4A7tlp7.gif

 

 

 

 

Prijzen en Aanbidden - Een Natuurlijk Verlangen

 

Het prijzen en aanbidden van God lijkt universeel te zijn. Heb jij ooit van een ontdekkingsreiziger gehoord die een nieuwe stam of cultuur ontdekte die niets vereerde? Aanbidding is een natuurlijk instinct en een primaire behoefte voor elk persoon. Een eenvoudige definitie van aanbidding is een grote toewijding aan of het eren van een goddelijk wezen. Neem even de tijd om na denken over waar jij in dit leven het meest aan toegewijd bent en om jezelf af te vragen, "Is dit mijn toewijdig waardig; aanbid ik een goddelijk wezen?"
We aanbidden niet allemaal dezelfde God, maar iedereen aanbidt iets of iemand. Omdat we allemaal aanbidden, zouden we de reden voor dit verlangen nader moeten bekijken. De meest logische conclusie is dat we door een hoger wezen zijn geschapen met het doel om te aanbidden.
De onophoudelijke zoektocht van de mens bestaat uit het vinden van antwoorden op de fundamentele vragen van de menselijke oorsprong, de aard van de mens, en de bestemming van de mens. Er is een boek dat de antwoorden op al deze vragen heeft, waaronder onze vragen over aanbidding. De Bijbel is een wonderbaarlijk en mysterieus boek dat door God gekozen is als de manier om met ons te communiceren.
God is in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament het brandpunt van onze toewijding. In Exodus 20:2-3 zegt God, "Ik ben de HEER, uw God ... Vereer naast mij geen andere goden". In Matteüs 4:10 zegt Jezus, "Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem." Aanbidding is dus niet slechts een natuurlijk instinct, het is een gebod van God.
Prijzen en Aanbidden - Waarom Zouden Wij Dat Doen? Alleen God is onze toewijding, onze lof en onze aanbidding waardig. Hij is God, onze Schepper, en we worden geboden om Hem te prijzen en te aanbidden. Psalm 96:9 zegt, "Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt." Psalm 29:2 zegt, "Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie."
A.W. Tozer zei, "Zonder aanbidding zouden we miserabel ronddolen." God wil niet dat we ons miserabel voelen -- Hij heeft een perfect plan voor onze levens. Hij heeft zo veel dingen gedaan om ons te tonen dat Hij van ons houdt, en hij wil dus niet dat we ons miserabel voelen. Hij wil dat we hoop hebben op een toekomst met Hem - Hij wil dat we een eeuwig leven in de hemel met Hem hebben.
Een leven gevuld met lof en aanbidding vervult onze diepste behoeften, en wonderbaarlijk genoeg geeft dit ook God een immense vreugde. Sefanja 3:17 stelt, "De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen."
Prijzen en Aanbidden - Hoe Doen We Dat? God vertelt ons in Zijn Woord hoe we Hem kunnen prijzen en aanbidden. Johannes 4:23 zegt, "Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden". Om God oprecht te kunnen aanbidden, moeten we weten dat Jezus zei, "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij". Dus, voordat je kan aanbidden op een manier zoals God dat wil, moet je eerst een relatie met Hem hebben opgebouwd door je geloof in Jezus, Zijn Zoon.
De beste manier waarop we God kunnen prijzen en aanbidden is met elke gedachte en met elke daad. Romeinen 12:1-2 stelt, "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is".
Prijzen en Aanbidden - Liefde uit het Hart Veel mensen denken dat lofprijzing en aanbidding alleen bestaan uit het zingen van liedjes in de kerk, maar het is zo veel meer! Het is ook een toestand van je hart -- een bereidheid om God te verheffen en je aan Zijn wil over te geven. Aanbidding is een expressie van liefde en ontzag voor de God die ons meer geeft dan we verdienen. Of je je aanbidding nu uitdrukt door middel van zingen, muziek maken, dansen of op een andere manier, vergeet niet dat je er toe geroepen bent om God met elke handeling te aanbidden, elke dag van je leven. God is heilig, liefhebbend, en onze aanbidding en toewijding waardig.


"Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten."

(Deuteronomium 6:5)

 

http://www.allaboutgod.com

 Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl