God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

 

 

 

 

  photo ae654253_zps3f3e458e.gif

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

 

Mijn schoonheid


De profeet begreep de waarheid van het woord, dat Ik later heb gesproken:

'Wie oren heeft, die hore'.

Dit zou ook zó kunnen worden gezegd:

'Wie ogen heeft, laat die zien'.

De God, die op aarde geboren moest worden,

mocht geen lichaam bezitten, dat zo mooi zou zijn,

dat men Hem om de schoonheid van Zijn uiterlijk zou volgen en aanbidden. Neen!

Hij moest zijn als iemand, die door de wereld veracht zou worden

, maar voor het oog, dat kon zien, zou de Geest, die in dat lichaam woonde

, zo mooi zijn, dat het was alsof er aan die schoonheid niet ontbrak

. 'Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben'.

Bid om geopende ogen, om de schoonheid te zien van Mijn karakter, van Mijn Geest.

Nee, meer nog - zoals het geloof de schoonheid van God zag in die Ene, die geen gestalte of heerlijkheid had

- bid om dat geloof te mogen bezitten,

waardoor je de schoonheid van Mijn liefde kunt zien in Mijn omgang met jou, en in Mijn werken.

Totdat je met het oog van het geloof alles zult zien,

wat je verlangt te verstaan over dat, wat de wereld wil veranderen in wreedheid en hardheid

. Ken Mij. Spreek tot Mij.

Laat Mij zo tot je spreken, dat Ik je liefdevol hart duidelijk kan maken,

wat nu nog mysterieus en zinloos schijnt te zijn

('wat geen gedaante noch heerlijkheid heeft)

 

http://jezusspreekt.blogspot.nl


Reacties

 

 

  photo flower-1.jpg

 

 

 

 

Jezus spreekt

'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.'

 

 

 

De schoonheid


Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen. Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op. Ik ben met je. Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. Ik heb je dit al verteld. Denk er over na. Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen. Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem. Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding. Drink de schoonheid in. Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen. Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien. Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen. Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel. Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. Luister naar een vogel. Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader. Laat het in je ziel doordringen. Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed. Lach meer, en lach dikwijls. Verspreid meer liefde. Ik ben met je. Ik ben je Heer.
Aanvaard je taak
Aanvaard het leven als een opdracht; elke stap ervan dient geoefend te worden totdat hij volmaakt kan worden gedaan, dat wil zeggen: met geduld, met harmonie in de ziel en rust. Bedenk dat de Christus van de nederige wegen met je is. Zijn 'Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf' wordt gesproken niet tegen de groten der aarde, maar tegen de nederige drager van pijn en kwelling, tegen de geduldige arbeider op 's levens terreinen van dienstbaarheid. Zo worden je zelfs op de kalmste dag en op de nederigste wijze machtige kansen geboden om de Koning der koningen te dienen. Let erop dat je die gelegenheden verwelkomt en er niet ontstemd over bent.

http://jezusspreekt.blogspot.nl/
Reacties
 photo 392928_465826683490753_985480861_n_zpsd5d1de3f.png
God's Schoonheid
“Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. En de schoonheid [1] des Heeren onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.” (Psalm 90:16 en 17)

“(...) ‘Laat Uw werk gezien worden!’ En laat het gezien worden op zulk een wijze, dat ons werk mag voortvloeien uit Uw werk. Ziet u: vruchten zullen gezien worden in werken die door Gods werk veroorzaakt zijn. Als God in 2005 gemist wordt, in al ons kerkelijk werk, in onze prediking, in ons catechiseren, in ons huisbezoek, in onze verenigingen en activiteiten, zal alles tevergeefs zijn. Als Gods werk gemist wordt in onze gezinnen, in onze gezinsgodsdienst, in ons spreken tot onze kinderen over de dingen Gods, zal alles tevergeefs zijn. Als Gods werk de dagelijkse arbeid van onze handen niet zegent, zal alles tevergeefs zijn. Zo behoren wij dus met Mozes te bidden, in deze donkere tijd: Heere, laat Uw werk gezien worden! Laat het overal gezien worden! In de gemeente, laat het gezien worden in onze levens, zend een opwekking, Heere! binnenin ons, en onder ons, en buiten ons! Heere, laat Uw werk gezien worden in het genezen van de zieken, in het ondersteunen van de rouwdragenden, in de bekering van jong en oud. LAAT UW WERK GEZIEN WORDEN! Wij behoren veel te bidden voor Gods zichtbaar wordende genaden. (...) ‘En de schoonheid des Heeren onzes Gods zij over ons.’ Wat een wonderlijk vers! De schoonheid des Heeren... O, wij zouden daar meer over moeten horen, nietwaar? Wij zouden daar meer van moeten ondervinden. God is vol schoonheid! Ik preekte eens over de schoonheid des Heeren (de enige keer dat ik ooit in Nederland preekte), en daarna kwam er een predikant de kamer binnen, en met tranen in zijn ogen zei hij tegen mij: ‘Wij zouden meer moeten horen over hoe schoon God is.’ Dat is het, gemeente. De schoonheid des Heeren is wat wij nodig hebben! Hem te zien, gelijk Hij is, in Zijn heerlijkheid..., dat is Zijn schoonheid te zien! God is vol schoonheid. Er is niets op de hele wereld zo schoon als God. U kunt naar Zwitserland gaan, u kunt daar wondermooie, grote Alpen zien, 3000, ja wel 4000 meter hoog, vol met helder witte sneeuw onder een prachtige blauwe lucht. En in de valleien kunt u overal heldergroen gras zien, en bloemen op de hellingen, en de kleur van de bloemen tegen de achtergrond van het groene gras en de witte bergen: duizelingwekkend in schoonheid, het beneemt je de adem! Maar het is niets vergeleken met de schoonheid van God. ‘De schoonheid... des Heeren onzes Gods, zij over ons.’ Gods schoonheid is Zijn lust. Het woord schoonheid hier, in origineel Hebreeuws, kan ook vertaald worden met: aangenaamheid. ‘De aangenaamheid van God zij...’ Het is de vriendelijkheid van God, het is de gunst van God, het is de witte reinheid, de heldere heiligheid, de aantrekkelijkheid van God. Het is wat een kind van God doet zeggen, wanneer hij de Heere ziet zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard: ‘Wie heb ik nevens U in de hemel? En nevens U lust mij ook niets op de aarde!’ O! de schoonheid van God! Dat is Zijn Goddelijke gunst. En die Goddelijke gunst is beter dan het leven. Maarten Luther worstelde ermee hoe hij deze schoonheid zou verklaren, en hij kwam hierop uit: Hij zei: ‘Schoonheid is zoiets als een zondvloed van genade.’ Een stroom van genade. Geen tsunami-vloed die vernietigt, maar een vloed die ons opheft, om de schoonheid van God te zien, en te zwemmen in de oceaan van de oneindigheid van Zijn wonderbare schoonheid. Calvijn worstelde er ook mee, en hij schreef dit: ‘Uit de woorden heerlijkheid en schoonheid leren wij dat de liefde Gods jegens ons ongeëvenaard is! Er is niets wat hieraan gelijk is, op de hele aarde niet’, zegt Calvijn. De schoonheid van God! En God is voor zondaren zo schoon, omdat Hij gewillig was om Zijn eigen Zoon te mismaken, en Hem naar het kruis te zenden, en Hem daaraan te nagelen, en Hem te doden! Ik maakte vanochtend in het gebed melding van een jongedame in onze gemeente, die deze week een moeder in een boom zag hangen, terwijl ze zelfmoord pleegde. Ze zei tegen mij: ‘Het zal een tijd duren, om dat beeld uit mijn gedachten te krijgen. Het is een ontzaglijk iets!’ Om als een tiener iemand die zichzelf verhing, te zien hangen in een boom! Maar ik zei tegen haar: ‘Het is ontzaglijk! Maar denk eraan dat God... gewillig was om dat aan Zijn eigen Zoon te doen!... Om Hem aan een kruisboom te hangen... opdat wij de schoonheid van God zouden zien!... en verlost worden, van al onze zonde.’ O, hoe behoort het kruis een indruk op ons gemoed te maken, die wij nooit zullen kunnen uitwissen! In het kruis zien wij de uitdrukkelijke schoonheid van God! Van de schoonheid van God kunt u één woord zeggen: Het is Christus Zelf!... Hij is wit, Hij is rood, Hij draagt de banier boven tienduizend, Hij is met al wat aan Hem is, gans begeerlijk, Hij is schoner dan de mensenkinderen! O, laat Hem gezien worden! Als Immanuël, God met ons! ‘Uw schoonheid zij over ons!’ O, wij hebben God nodig, gemeente! Wij hebben God nodig! Wij hebben geen speculatie nodig. Wij hebben geen menselijke redenering nodig. Wij hebben geen ongeloof nodig. Wij hebben God nodig! Wij hebben Zijn schoonheid nodig, over ons! En wat gebeurt er dan bevindelijk, wanneer u Gods schoonheid over u ontvangt? Wel, wat er dan gebeurt, is dat u de zoetheid smaakt van de zaligheid, u de zoetheid smaakt van de rechtvaardigmaking, en de heiligmaking. Maar hoe? Wel, wanneer u bidt dat Gods schoonheid over u zal zijn, bidt u dat u gerechtvaardigd mag zijn in Zijn ogen. Dat die schoonheid over u mag zijn, zodat door Jezus’ verzoenend bloed, de schoonheid van Zijn gerechtigheid, de schoonheid van Zijn stervende liefde, de schoonheid van Zijn liefhebbende voorbede, de schoonheid van Zijn heerlijke gestalte, al uw vuil, en al uw schuld, en al uw schande mag bedekken. En dat zo uw naaktheid bedekt mag worden met Zijn gerechtigheid, uw zonde en verontreiniging met Zijn heiligheid. En dat u in plaats van uzelf te zien als verdorven en mismaakt, en vol wonden, en striemen, en etterbuilen, u zichzelf zult zien staan, begenadigd in de Geliefde, met de schoonheid van Zijn zondeverzoenend bloed op u gesprenkeld! Maar ‘de schoonheid des Heeren onzes Gods zij over ons’, is niet alleen een gebed om rechtvaardigmaking, het is ook een gebed om heiligmaking. Heiligheid is de schoonheid des Heeren onzes Gods, zegt de Bijbel [2]. Dus, als wij bidden dat Gods schoonheid over ons zal zijn, bidden wij ook dat wij heilig mogen zijn in alles wat wij zeggen en doen; dat wij Gods maaksel mogen zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken; dat Zijn schoonheid zo over ons mag zijn dat mensen Jezus in ons kunnen zien, de schoonheid van Jezus in ons kunnen zien, want de schoonheid van God maakt Zijn volk schoon! En dat is het, wat zo wonderlijk is als een kind van God dicht bij God leeft. Is het niet zo dat u dan iets van deze schoonheid gevoelt, wanneer zij zichzelf gedragen als een verbondsvolk, als een volk dat wandelt in geloof en gehoorzaamheid voor Hem? O, wat een heerlijke schoonheid is dat! Wat u op zulke tijden dan ziet? Wel, dan zijn de goede gaven van God zichtbaar. Dan is er geloof aanwezig, en ijver, en een hart om de werken Gods te werken, en broederlijke liefde, en een achten van de ander hoger dan zichzelf, en het bedekken van een menigte van fouten, en al de liefde van de gemeenschap der heiligen, dat is allemaal aanwezig. En wanneer de schoonheid van God over ons is, dan strijden wij tegen, tegen die zonden die Gods schoonheid wegdrijven, en Gods tegenwoordigheid wegdrijven. En wij strijden tegen onze hoogmoed, en onze traagheid, en ons ongeloof, en onze onenigheid, en onze oneerlijkheid, en onze gebedsloosheid! O, Uw schoonheid, Heere, in 2005, in Grand Rapids, de Heritage Netherlands Reformed Congregation, zij over ons! Laten wij opstaan, gemeente! en bidden; dit gebed tezamen bidden! Laten wij de genadetroon bestormen. En dan, als Gods schoonheid over ons is, zal onze eigen schoonheid, ja! weg zijn, maar dat maakt niet uit. Omdat wij het beeld van God vernietigden, in onszelf! maar wij zullen wandelen in Zijn schoonheid, en in Zijn bevalligheid. En naarmate wij dat doen, zal onze eigen mismaakte schoonheid zonder gevolgen voor ons zijn, en wij zullen onze schoonheid vinden in de schoonheid van God. (...)”

© Revival Site Holland

Reacties
  •  photo 133238066316504.gif
  • Jezus, ik ben gevangen door Uw Schoonheid
  • Jezus, ‘k ben gevangen door Uw schoonheid. U bent alles wat ik  ooit begeer. Los van uiterlijk vertoon en tweestrijd, laat mij wonen in  Uzelf, o Heer. O, Uw glorie dwingt mij om te buigen, vul mijn hart met  godd’lijk hemellicht. Voed, doordrenk mij, ‘k wil van U getuigen. Geest  van God voor wie mijn leven zwicht.
  • Stralend licht, hoe schoon de lucht daarboven, zie ik, waar de  Zoon des mensen troont. Uw heilig vuur in mij is niet te doven, verteer  mij tot slechts U mijn hart bewoont. Toen ik U voor ‘t eerst zag in Uw  luister, zag ik pas mijn zelfzucht en mijn blaam. Nu tast ik niet langer  in het duister, ‘k proef de goedheid van Uw grote Naam.
  • Mijn narduskruik breek ik nu voor U open, en zalf met liefde,  Heer, Uw heilig hoofd. Op U mijn meester blijf ik altijd hopen, want het  beste heeft U mij beloofd. ‘k Giet mijn leven uit voor U, o Here, want Uw  liefde brengt mij in de geest. Uw liefdesstroom voor mij is niet te  keren, het is als olie die mijn hart geneest.
  • Zie, Hij komt over de berg der kruiden, laat Geliefde, Uw  gedaante zien. Ontwaak nu winden van het noord’ en zuiden, aanschouw de  stromen, waarmee ik Hem dien. ‘k Weet dat ‘k in mijn liefde niet alleen sta, maar met alle heiligen, Uw bruid. O, kom spoedig Here,  maranatha, roepen wij verlangend naar U uit.

Source:  http://www.hymnal.net/hymn.php/hd/1#ixzz2W0LJUb2o

Reacties

 

 

  photo oofg1l77xld_zpscc43dbaa.gif

 

 

 Welke schoonheid ziet u in uw spiegel?

 

Ziet u alleen een uiterlijke schoonheid of ziet u ook de schoonheid van  Christus?

Wenst u mooi te zijn? Iedere mens kan mooi zijn. “God schiep de  mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw  schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Er zijn twee soorten schoonheid, uiterlijke en innerlijke, wereldse en geestelijke.

Denk aan iemand die heel mooi is. In welke richting dacht u? Dacht  u aan één of andere filmster? Of dacht u aan Christus? Hij is  toch de mooiste mens die ooit heeft geleefd.

Was Jezus uiterlijk mooi? De schilderkunst stelt Jezus dikwijls voor als een heel  knappe man, maar volgens Jesaja: “Hij had gestalte noch luister, dat wij hem  zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd” (Jesaja 53:2).  Daarentegen schreef hij ook: “Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen”  (Jesaja 33:17). En in Psalm 45:3 lezen wij over de Messias: “Gij zijt  schoner dan de mensenkinderen.”

Door Zijn innerlijke schoonheid was Jezus de mooiste mens die ooit heeft geleefd:  “Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch  ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan”  (1 Samuël 16:7).

Hieruit leren wij iets belangrijks. Het geeft niet indien wij in onze uiterlijke  schoonheid ergens tekort komen. Iedere mens kan van binnen mooi zijn, en dat  is wat telt.

Wij mogen ons niet laten bedriegen door uiterlijke schoonheid. “Bedrieglijk is de bevalligheid  en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is  te prijzen” (Spreuken 31:30).

“Als een gouden ring in een varkenssnuit is een  schone vrouw zonder verstand” (Spreuken 11:22).

Mensen die een slecht leven leiden, worden lelijk: "Kastijdt Gij iemand met straffen  om zijn ongerechtigheid, dan doet Gij zijn schoonheid teloorgaan als door een mot"  (Psalm 39:12).

Uiterlijke schoonheid gaat voorbij: “Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat  zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een  bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af” (Jesaja 40:6, 7).

U vindt bepaalde dingen mooi. Maar wat is mooi voor God? Wilt u  mooi zijn in uw eigen ogen en in de ogen van de wereld?  Of wilt u in Gods ogen mooi zijn? “Uw sieraad zij niet uitwendig:  het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden,  maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige  en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus  tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God” (1 Petrus  3:3 t/m 5). “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig  en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar  – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken”  (1 Timoteüs 2:9, 10). Goede werken “zijn schoon en voor de mensen nuttig”  (Titus 3:8).

Welke schoonheid ziet u in uw spiegel? Ziet u iemand die hitsig gekleed  is? Of iemand die waardig gekleed is? Ziet u iemand die uitdagend gekleed  is? Of iemand die zedig en ingetogen gekleed is? Ziet u iemand die  werelds gekleed is? Of ziet u iemand die de schoonheid van Christus bespiegelt?

Een spiegel kan je niet mooi maken. Waarom kijken wij dan in een  spiegel? Om te zien of alles in orde is. Om te zien wat  verbeterd moet worden.

Zou je een spiegel willen die je wél mooi kan maken? Die bestaat.  Hier heb ik één. De Heilige Schrift.

Deze spiegel heeft op geestelijk gebied dezelfde functie als een gewone spiegel, namelijk  om ons te laten zien wat verbeterd moet worden. “En weest daders des  woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder  is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die  het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft  zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar  wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft,  niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig  zijn in zijn doen (Jakobus 1:22 t/m 25).

Maar deze spiegel heeft ook een bijzondere macht. Als je aandachtig en veel  daarin kijkt, wordt je steeds mooier en mooier door de kracht van Gods  Geest.

Om de volgende tekst te begrijpen, moet men de achtergrond kennen. Nadat Mozes  het woord van God gehoord had, straalde zijn gezicht zodanig dat het volk  bang werd. Mozes hing daarom een doek voor zijn gezicht. Maar iedere keer  dat hij met God sprak, nam hij de sluier weg (Exodus 34:29 t/m  35).

Paulus zegt dat alle christenen nu, zoals alleen Mozes toen, de heerlijkheid van  God mogen aanschouwen: “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van  de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde  beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer  bewerkt wordt” (2 Korintiërs 3:18 HSV).

Is dit niet prachtig? Wanneer wij in deze spiegel kijken, zien wij niet  ons eigen gezicht, maar het gezicht van Christus! En hoe meer wij naar  Hem in deze spiegel ernstig kijken, hoe meer wij op Christus lijken door  de kracht van Gods Geest! Dan stralen wij met de schoonheid van Christus!

Welke schoonheid ziet u in uw spiegel? Alleen een uiterlijke schoonheid? Of ook  de schoonheid van Christus? Kijk maar veel in deze machtige spiegel, die u  steeds mooier en mooier kan maken! Amen.

Roy Davison

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl