God's Rose Garden
Categorie lijst
God's Rose Garden!

 

 

  

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

      Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 
God's Schoonheid
 photo 392928_465826683490753_985480861_n_zpsd5d1de3f.png
God's Schoonheid
“Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. En de schoonheid [1] des Heeren onzes Gods zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.” (Psalm 90:16 en 17)

“(...) ‘Laat Uw werk gezien worden!’ En laat het gezien worden op zulk een wijze, dat ons werk mag voortvloeien uit Uw werk. Ziet u: vruchten zullen gezien worden in werken die door Gods werk veroorzaakt zijn. Als God in 2005 gemist wordt, in al ons kerkelijk werk, in onze prediking, in ons catechiseren, in ons huisbezoek, in onze verenigingen en activiteiten, zal alles tevergeefs zijn. Als Gods werk gemist wordt in onze gezinnen, in onze gezinsgodsdienst, in ons spreken tot onze kinderen over de dingen Gods, zal alles tevergeefs zijn. Als Gods werk de dagelijkse arbeid van onze handen niet zegent, zal alles tevergeefs zijn. Zo behoren wij dus met Mozes te bidden, in deze donkere tijd: Heere, laat Uw werk gezien worden! Laat het overal gezien worden! In de gemeente, laat het gezien worden in onze levens, zend een opwekking, Heere! binnenin ons, en onder ons, en buiten ons! Heere, laat Uw werk gezien worden in het genezen van de zieken, in het ondersteunen van de rouwdragenden, in de bekering van jong en oud. LAAT UW WERK GEZIEN WORDEN! Wij behoren veel te bidden voor Gods zichtbaar wordende genaden. (...) ‘En de schoonheid des Heeren onzes Gods zij over ons.’ Wat een wonderlijk vers! De schoonheid des Heeren... O, wij zouden daar meer over moeten horen, nietwaar? Wij zouden daar meer van moeten ondervinden. God is vol schoonheid! Ik preekte eens over de schoonheid des Heeren (de enige keer dat ik ooit in Nederland preekte), en daarna kwam er een predikant de kamer binnen, en met tranen in zijn ogen zei hij tegen mij: ‘Wij zouden meer moeten horen over hoe schoon God is.’ Dat is het, gemeente. De schoonheid des Heeren is wat wij nodig hebben! Hem te zien, gelijk Hij is, in Zijn heerlijkheid..., dat is Zijn schoonheid te zien! God is vol schoonheid. Er is niets op de hele wereld zo schoon als God. U kunt naar Zwitserland gaan, u kunt daar wondermooie, grote Alpen zien, 3000, ja wel 4000 meter hoog, vol met helder witte sneeuw onder een prachtige blauwe lucht. En in de valleien kunt u overal heldergroen gras zien, en bloemen op de hellingen, en de kleur van de bloemen tegen de achtergrond van het groene gras en de witte bergen: duizelingwekkend in schoonheid, het beneemt je de adem! Maar het is niets vergeleken met de schoonheid van God. ‘De schoonheid... des Heeren onzes Gods, zij over ons.’ Gods schoonheid is Zijn lust. Het woord schoonheid hier, in origineel Hebreeuws, kan ook vertaald worden met: aangenaamheid. ‘De aangenaamheid van God zij...’ Het is de vriendelijkheid van God, het is de gunst van God, het is de witte reinheid, de heldere heiligheid, de aantrekkelijkheid van God. Het is wat een kind van God doet zeggen, wanneer hij de Heere ziet zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard: ‘Wie heb ik nevens U in de hemel? En nevens U lust mij ook niets op de aarde!’ O! de schoonheid van God! Dat is Zijn Goddelijke gunst. En die Goddelijke gunst is beter dan het leven. Maarten Luther worstelde ermee hoe hij deze schoonheid zou verklaren, en hij kwam hierop uit: Hij zei: ‘Schoonheid is zoiets als een zondvloed van genade.’ Een stroom van genade. Geen tsunami-vloed die vernietigt, maar een vloed die ons opheft, om de schoonheid van God te zien, en te zwemmen in de oceaan van de oneindigheid van Zijn wonderbare schoonheid. Calvijn worstelde er ook mee, en hij schreef dit: ‘Uit de woorden heerlijkheid en schoonheid leren wij dat de liefde Gods jegens ons ongeëvenaard is! Er is niets wat hieraan gelijk is, op de hele aarde niet’, zegt Calvijn. De schoonheid van God! En God is voor zondaren zo schoon, omdat Hij gewillig was om Zijn eigen Zoon te mismaken, en Hem naar het kruis te zenden, en Hem daaraan te nagelen, en Hem te doden! Ik maakte vanochtend in het gebed melding van een jongedame in onze gemeente, die deze week een moeder in een boom zag hangen, terwijl ze zelfmoord pleegde. Ze zei tegen mij: ‘Het zal een tijd duren, om dat beeld uit mijn gedachten te krijgen. Het is een ontzaglijk iets!’ Om als een tiener iemand die zichzelf verhing, te zien hangen in een boom! Maar ik zei tegen haar: ‘Het is ontzaglijk! Maar denk eraan dat God... gewillig was om dat aan Zijn eigen Zoon te doen!... Om Hem aan een kruisboom te hangen... opdat wij de schoonheid van God zouden zien!... en verlost worden, van al onze zonde.’ O, hoe behoort het kruis een indruk op ons gemoed te maken, die wij nooit zullen kunnen uitwissen! In het kruis zien wij de uitdrukkelijke schoonheid van God! Van de schoonheid van God kunt u één woord zeggen: Het is Christus Zelf!... Hij is wit, Hij is rood, Hij draagt de banier boven tienduizend, Hij is met al wat aan Hem is, gans begeerlijk, Hij is schoner dan de mensenkinderen! O, laat Hem gezien worden! Als Immanuël, God met ons! ‘Uw schoonheid zij over ons!’ O, wij hebben God nodig, gemeente! Wij hebben God nodig! Wij hebben geen speculatie nodig. Wij hebben geen menselijke redenering nodig. Wij hebben geen ongeloof nodig. Wij hebben God nodig! Wij hebben Zijn schoonheid nodig, over ons! En wat gebeurt er dan bevindelijk, wanneer u Gods schoonheid over u ontvangt? Wel, wat er dan gebeurt, is dat u de zoetheid smaakt van de zaligheid, u de zoetheid smaakt van de rechtvaardigmaking, en de heiligmaking. Maar hoe? Wel, wanneer u bidt dat Gods schoonheid over u zal zijn, bidt u dat u gerechtvaardigd mag zijn in Zijn ogen. Dat die schoonheid over u mag zijn, zodat door Jezus’ verzoenend bloed, de schoonheid van Zijn gerechtigheid, de schoonheid van Zijn stervende liefde, de schoonheid van Zijn liefhebbende voorbede, de schoonheid van Zijn heerlijke gestalte, al uw vuil, en al uw schuld, en al uw schande mag bedekken. En dat zo uw naaktheid bedekt mag worden met Zijn gerechtigheid, uw zonde en verontreiniging met Zijn heiligheid. En dat u in plaats van uzelf te zien als verdorven en mismaakt, en vol wonden, en striemen, en etterbuilen, u zichzelf zult zien staan, begenadigd in de Geliefde, met de schoonheid van Zijn zondeverzoenend bloed op u gesprenkeld! Maar ‘de schoonheid des Heeren onzes Gods zij over ons’, is niet alleen een gebed om rechtvaardigmaking, het is ook een gebed om heiligmaking. Heiligheid is de schoonheid des Heeren onzes Gods, zegt de Bijbel [2]. Dus, als wij bidden dat Gods schoonheid over ons zal zijn, bidden wij ook dat wij heilig mogen zijn in alles wat wij zeggen en doen; dat wij Gods maaksel mogen zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken; dat Zijn schoonheid zo over ons mag zijn dat mensen Jezus in ons kunnen zien, de schoonheid van Jezus in ons kunnen zien, want de schoonheid van God maakt Zijn volk schoon! En dat is het, wat zo wonderlijk is als een kind van God dicht bij God leeft. Is het niet zo dat u dan iets van deze schoonheid gevoelt, wanneer zij zichzelf gedragen als een verbondsvolk, als een volk dat wandelt in geloof en gehoorzaamheid voor Hem? O, wat een heerlijke schoonheid is dat! Wat u op zulke tijden dan ziet? Wel, dan zijn de goede gaven van God zichtbaar. Dan is er geloof aanwezig, en ijver, en een hart om de werken Gods te werken, en broederlijke liefde, en een achten van de ander hoger dan zichzelf, en het bedekken van een menigte van fouten, en al de liefde van de gemeenschap der heiligen, dat is allemaal aanwezig. En wanneer de schoonheid van God over ons is, dan strijden wij tegen, tegen die zonden die Gods schoonheid wegdrijven, en Gods tegenwoordigheid wegdrijven. En wij strijden tegen onze hoogmoed, en onze traagheid, en ons ongeloof, en onze onenigheid, en onze oneerlijkheid, en onze gebedsloosheid! O, Uw schoonheid, Heere, in 2005, in Grand Rapids, de Heritage Netherlands Reformed Congregation, zij over ons! Laten wij opstaan, gemeente! en bidden; dit gebed tezamen bidden! Laten wij de genadetroon bestormen. En dan, als Gods schoonheid over ons is, zal onze eigen schoonheid, ja! weg zijn, maar dat maakt niet uit. Omdat wij het beeld van God vernietigden, in onszelf! maar wij zullen wandelen in Zijn schoonheid, en in Zijn bevalligheid. En naarmate wij dat doen, zal onze eigen mismaakte schoonheid zonder gevolgen voor ons zijn, en wij zullen onze schoonheid vinden in de schoonheid van God. (...)”

© Revival Site Holland

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl